Aktualności

1. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej

Dnia 3 marca 2018 roku odbędzie się 1. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia
 3. Ustalenie prawomocności obrad
 4. Uchwalenie porządku obrad
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej (2015‒2018)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
 9. Dyskusja nad przyszłością Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej
 10. Głosowanie nad sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 11. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu
 12. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu
 13. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
 14. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia